Sagan

1990

 • Vegagerðin gerði lauslega úttekt á hugsanlegum jarðgöngum undir Vaðlaheiði. Miðað var við 7,2 km löng göng með munna í u.þ.b. 70 m y.s. nálægt Halllandsnesi og 160 m y.s. í Fnjóskadal, ofan gömlu Fjóskárbrúarinnar. Þessi kostur var síðan kynntur í Jarðgangaáætlun 2000, m.a. með korti sem sýnir legu ganga nálægt því sem að lokum var ákveðið.

2002

 •  Hreinn Haraldsson og Kristín H. Sigurbjörnsdóttir greinargerð með heitinu: Göng undir Vaðlaheiði sem einkaframkvæmd – frumskoðun. Þar var áfram miðað við framangreinda jarðgangaleið, farið yfir áætlaðan stofnkostnað, viðhalds- og rekstrarkostnað, tekjumöguleika og upphæð veggjalda.
 • Á fundi sínum 30 ágúst 2002 skipaði stjórn Eyþings – sambands sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum - nefnd til undirbúnings fyrir stofnun félags um framkvæmd og rekstur jarðganga undir Vaðlaheiði. Í nefndina voru skipaðir: Ásgeir Magnússon Akureyri, Kári Arnór Kárason Akureyri og Helgi Kristjánsson Húsavík. Pétur Þór Jónasson, framkvæmdastjóri Eyþings, starfaði með nefndinni. Þessari þriggja manna nefnd var annars vegar falið að kanna áhuga einkaaðila (fjárfesta) á því að taka þátt í stofnun félags um undirbúning, framkvæmd og rekstur ganganna og hins vegar að kanna nokkrar mismunandi fjármögnunarleiðir, einkum með mismunandi þátttöku ríkisins í huga. Ásgeir Magnússon var kosinn formaður nefndarinnar, sem skilaði af sér skýrslu 18. desember 2002. Niðurstaða hennar var að gerð jarðganga undir Vaðlaheiði væri tæknilega einföld framkvæmd og fjárhagslega vel framkvæmanleg. Þó verði ekki ráðist í verkefnið án þátttöku ríkisins. Áhugi einkaaðila á verkefninu ráðist nokkuð af því hvaða viðtökur hugmyndin myndi fá hjá stjórnvöldum. Eðlilegast væri að viðræður við ríkisvaldið, sveitarstjórnir og aðra þá sem hugsanlega vildu koma að verkefninu væru í höndum stjórnar undirbúningsfélags um byggingu ganganna. Nefndin taldi að sem næsta skref væri réttast að Eyþing boðaði til stofnfundar undirbúningsfélags fyrir jarðgangagerð undir Vaðlaheiði. Verkefni stjórnar undirbúningsfélagsins yrði til að byrja með að afla verkefninu stuðnings með kynningu og viðræðum við allar sveitarstjórnir á áhrifasvæði jarðganganna, verkefnið yrði kynnt fyrir þingmönnum Norðausturkjördæmis, ráðherra samgöngumála og Vegagerðinni auk forsvarsmanna fyrirtækja og stofnana á áhrifasvæði jarðganganna.

 2003

 • Stofnfundur einkahlutafélags um undirbúning að gerð jarðganga undir Vaðlaheiði með 4.410.000 kr. hlutafé var haldinn í Valsárskóla á Svalbarðseyri 28. febrúar. Stofnendur félagsins voru öll 20 sveitarfélög innan vébanda Eyþings og tíu fyrirtæki á svæðinu: Alli Geira hf., Brim hf., Flytjandi/Eimskip hf., Grímur ehf. , Kaupfélag Eyfirðinga, Norðlenska ehf., Norðurmjólk ehf., SBA-Norðurleið hf., Skipaafgreiðsla Húsavíkur ehf. og Vélsmiðja Steindórs ehf.  Þrír stærstu hluthafarnir voru á stofnfundi Akureyrarbær sem skráði sig fyrir 36% stofnfjár, Kaupfélag Eyfirðinga með 23% og Þingeyjarsveit með 11%. Greið leið ehf. var samþykkt sem nafn á hið nýja félag. Í stjórn félagsins voru kjörnir: Andri Teitsson, Ásgeir Magnússon og Pétur Þór Jónasson. Sem varamenn voru kjörnir Jóhann Guðni Reynisson og Bjarni Jónasson. Pétur Þór var síðan kjörinn formaður stjórnar á fyrsta stjórnarfundi 24. mars 2003.
 • Stjórn Greiðrar leiðar átti fund með Sturlu Böðvarssyni, þáverandi samgönguráðherra, 22. september þar sem hún kynnti málið fyrir honum.  Ráðherra benti á að endurskoðun samgönguáætlunar færi fram á haustþingi 2004 og sagðist hann telja eðlilegt að stjórn Greiðrar leiðar legði áherslu á að fá Vaðlaheiðargöng inn í áætlun við þá endurskoðun. Styrkur Vaðlaheiðarganga, og um leið sérstaða, væri sá að ríkinu væri ekki ætlað að fjármagna framkvæmdina nema að minnihluta – enda ætluðu heimaaðilar og notendur framkvæmdarinnar að standa undir meirihluta framkvæmdakostnaðar.
 • Jón Þorvaldur Heiðarsson, sérfræðingur við Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, kynnti á aðalfundi Eyþings í september hugmyndir um virkjun Fnjóskár samhliða gerð Vaðlaheiðarganga.  Málið var rætt á stjórnarfundi Greiðrar leiðar 26. nóvember þar sem kom fram að hugmyndirnar væru athyglisverðar en nauðsynlegt væri að fá úttekt á þeim.

 2004

 • Lögð var fram á Alþingi þingsályktunartillaga sex þingmanna með Hlyn Hallsson, varaþingmann VG, sem fyrsta flutningsmann, um að Alþingi feli samgönguráðherra að kanna til hlítar í samráði við heimamenn grundvöll þess að ráðast í gerð jarðganga undir Vaðlaheiði. Í umsögn um tillöguna mælti stjórn Greiðrar leiðar með samþykkt hennar á Alþingi.
 • Á stjórnarfundi 8. janúar var samþykkt að Greið leið felldi virkjun í Fnjóská út úr sinni athugun og myndi bera saman jarðgangakosti, þ.e. staðsetningu ganganna ásamt vegtengingum, óháð hugmyndum um virkjun.
 • KEA lagði Greiðri leið til 5 milljónir króna til undirbúningsrannsókna. Stjórn Greiðrar leiðar samþykkti að leita eftir stuðningi ríkisvaldsins á móti framlagi KEA til þess að ljúka rannsóknum.
 • Jarðfræðirannsóknir í Vaðlaheiði hófust síðla árs. Ágúst Guðmundsson, jarðfræðingur hjá Jarðfræðistofunni ehf., var fenginn til verksins. Verksamningur við Jarðfræðistofuna var undirritaður 31. desember.

 

2005

 • Jón Þorvaldur Heiðarsson kynnti Greiðri leið hugmyndir sínar um tvenn jarðgöng, annars vegar undir Vaðlaheiði og hins vegar undir Vaglafjall. Heildarlengd jarðganga yrði þá 11,3 km, þar af 4 km undir Vaglafjall og stytting milli Akureyrar og Stórutjarna yrði 22 km. Niðurstaða stjórnar Greiðrar leiðar var að ekki væri raunhæft að vinna að gerð  jarðganga undir bæði Vaðlaheiði og Vaglafjall og myndi stjórnin einbeita sér að undirbúningi jarðganga undir Vaðlaheiði á s.k. Skógaleið. 
 • Vegagerðin kynnti tvær tillögur að veglínum að mögulegum gangamunnum og jafnframt tveimur möguleikum á vegtengingu út á Svalbarðsströnd.
 • Upplýst var á stjórnarfundi Greiðrar leiðar 13. maí að ríkið væri ekki tilbúið að leggja   fé til rannsókna á Vaðlaheiðargöngum. Stjórn Greiðrar bókaði að þessi niðurstaða væri mikil vonbrigði.
 • Á aðalfundi Greiðrar leiðar var samþykkt að auka hlutafé í félaginu í allt að 100 milljónir króna.
 • Á fundi með Sturlu Böðvarssyni samgönguráðherra 18. ágúst kynnti stjórn Greiðrar leiðar annars vegar að Vegagerðin taki að sér vegtengingar að gangamunnum og annist gerð samninga við landeigendur vegna framkvæmdanna. Einnig að félagið megi áfram eiga aðgang að sérfræðingum Vegagerðarinnar varðandi ráðgjöf um ýmsa þætti varðandi framkvæmdina. Hins vegar að ríkið taki þátt í framkvæmdakostnaði ganganna með 500 mkr. stofnframlagi og að virðisaukaskattur verði felldur niður af framkvæmdakostnaði líkt og gert var í Hvalfjarðargöngum, enda sé gert ráð fyrir innheimtu veggjalda. Einnig að ríkið veiti ábyrgð á lánum Greiðrar leiðar.
 • Unnið var að rannsóknaborunum í Vaðlaheiði í október og nóvember og annaðist Ræktunarsamband Flóa og Skeiða þær en Ágúst Guðmundsson hjá Jarðfræðistofunni ehf. hafði yfirumsjón með þeim.

 2006

 • Í janúar var kynnt skýrsla Rannsóknastofnunar Háskólans á Akureyri um mat á þjóðhagslegri arðsemi Vaðlaheiðarganga.  Megin niðurstöður skýrslunnar voru annars vegar að þjóðhagslegur heildarábati framkvæmdarinnar væri tæplega 1,2 milljarðar króna, þ.e. ábatinn væri tæpum 1,2 milljörðum kr. hærri en kostnaðurinn við framkvæmdina.  Hins vegar að arðsemi framkvæmdarinnar væri um 7,9%, eða með öðrum orðum að þjóðfélagið myndi fá 7,9% arð af því fé sem kostaði að gera göngin. Skýrslan var kynnt samgönguráðherra á Akureyri 13. janúar.
 • Kynnt var ný hluthafaskrá Greiðrar leiðar að lokinni aukningu hlutafjár í röskar 75 milljónir króna. Stærsti hluthafinn að lokinni hlutafjáraukningu var Akureyrarbær með 48% hlutafjár, KEA með 30% og Þingeyjarsveit með 9%.
 • Skipulagsstofnun tilkynnti með bréfi 20. september að að jarðgöng undir Vaðlaheiði væru ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og skyldu því ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Til grundvallar lá kynningarskýrsla Greiðrar leiðar frá júní 2006 um jarðgöng undir Vaðlaheiði ásamt vegtengingum.

2007

 • Í janúar var kynnt í stjórn Greiðrar leiðar skýrslan „Fornleifaskráning vegna mats á umhverfisáhrifum jarðgangagerðar í Skógum“, unnin af Bryndísi Zoëga og Guðnýju Zoëga hjá fornleifadeild Byggðasafns Skagfirðinga.
 • Fulltrúar Vegagerðarinnar kynntu á fundi með stjórn Greiðrar leiðar 31. maí að ríkinu sé óheimilt að ganga til samninga við Greiða leið um framkvæmdina og beri að bjóða út svokallað sérleyfi til að gera og reka Vaðlaheiðargöng.
 • Samkvæmt könnun Capacent í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum fyrir Greiða leið reyndust 92% svarenda vera hlynnt göngum undir Vaðlaheiði. Samsvarandi könnun Rannsóknastofnunar HA árið 2002, en þá var aðeins spurt í Eyjafirði, leiddi í ljós 63% stuðning við Vaðlaheiðargöng.
 • Jarðfræðistofan skilaði skýrslu um jarðfræðirannsóknir í Vaðlaheiði. Rannsóknirnar leiddu í ljós að göngin myndu að stærstum hluta skera basaltlög með misþykkum millilögum, sem sum eru margra metra þykk, gerð úr fornri gjósku og með lágan brotstyrk. Slík lög eru mest á austurhluta jarðgangaleiðarinnar. Í skýrslunni kemur m.a. fram að í almennum samanburði við veggöng hérlendis megi ætla að basaltið í Vaðlaheiði verði í betra meðallagi til gangagerðar en að setbergslögin verði í lakara meðallagi.
 • Tíðir fundir voru milli fulltrúa Greiðrar leiðar og samgönguyfirvalda um mögulega greiðslu ríkisins fyrir undirbúningsgögn vegna Vaðlaheiðarganga. Engin niðurstaða fékkst.

2008

 • Alþingi samþykkti 29. maí tillögu til þingsályktunar um viðauka við fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 2007-2010 með 54 samhljóða atkvæðum, 9 voru fjarverandi. Í greinargerð með tillögunni segir m.a.: „Í gildandi samgönguáætlun 2007-2010 er gert ráð fyrir að Vaðlaheiðargöng verði fjármögnuð með sérstakri fjáröflun. Nú liggur fyrir hver sú fjáröflun er. Göngin verða fjármögnuð í einkaframkvæmd með veggjöldum, sem standa munu undir helmingi kostnaðar. Gert er ráð fyrir að hluti ríkisins í göngunum greiðist með jöfnum árlegum greiðslum eftir að framkvæmdatíma lýkur árið 2011 í 25 ár.
 • Þegar þessi niðurstaða lá fyrir skipaði Hreinn Haraldsson vegamálstjóri stýrihóp til undirbúnings gangagerðarinnar. Í stýrihópnum voru: Birgir Guðmundsson svæðisstjóri,  formaður,  Gísli Eiríksson forstöðumaður jarðgangadeildar, Kristín H. Sigurbjörnsdóttir framkvæmdastjóri fjármálasviðs, öll frá Vegagerðinni, en einnig var með í nefndinni Eiríkur Bjarnason verkfræðingur í samgönguráðuneyti. Hlutverk hópsins var að velja verkefnisstjóra við einstaka verkhluta, hafa umsjón með framvindu hönnunar og hafa umsjón með forvali og útboði jarðganga og útboði eftirlits vegna þeirra.
 • Fljótlega voru skipaðir verkefnisstjórar og var Gísli Eiríksson verkefnisstjóri við hönnun jarðganga, Guðmundur Heiðreksson deildarstjóri áætlana og hönnunarkaupa á Norðaustursvæði var verkefnisstjóri við hönnun aðkomuvega, sá um skipulagsmál, samninga við landeigendur og hafði umsjón með fornleifarannsóknum. Rögnvaldur Gunnarsson forstöðumaður framkvæmdadeildar hafði umsjón með forvali og útboðum og Haukur Jónsson deildarstjóri framkvæmda á Norðaustursvæði var verkefnisstjóri við gerð bráðabirgðabrúar yfir þjóðveg sem notuð er við flutning á efni úr göngum.
 • Helstu ráðgjafar við hönnun jarðganganna  voru verkfræðistofurnar  Mannvit, Verkís og Efla og við vegagerð Verkfræðistofa Norðurlands.
 • Á aðalfundi Greiðrar leiðar var eftirfarandi tillaga samþykkt: “Aðalfundur Greiðrar leiðar ehf. árið 2008 heimilar stjórn félagsins að ganga til viðræðna við samgönguyfirvöld um sölu, annað hvort á öllum gögnum félagsins eða öllum hlutum í félaginu, eftir því hvernig um semst. Verði niðurstaðan sú að selja alla hluti í félaginu verður leitað heimildar hvers hluthafa fyrir sölu þegar þar að kemur.”


2009

 • Á aðalfundi Greiðrar leiðar 30. júní var upplýst að  stýrihópur Vegagerðarinnar um Vaðlaheiðargöng hafi gengið frá forvalsgögnum og skilað þeim frá sér, m.ö.o. væru öll gögn tilbúin fyrir útboð og væri stefnt að því að bjóða verkefnið út í einkaframkvæmd. Til að auðvelda fjármögnun og draga úr óvissu væri hugmyndin að taka vissa áhættuþætti af verktakanum, sem ætlað sé að útvega fjármagn, hanna, framkvæma og reka göngin. Ríkið taki á sig áhættu af umferðarþróun og einnig vissa áhættu af berginu. Gert sé ráð fyrir að framkvæmdaraðilinn fái mánaðarlegar greiðslur á samningstímanum.
 • Þann 29. desember var undirritaður samningur um kaup Vegagerðarinnar á gögnum Greiðrar leiðar ehf. Samningurinn fól það í sér að Vegagerðin keypti rannsóknargögn, niðurstöður og skýrslur vegna byggingar og rekstrar fyrirhugaðra Vaðlaheiðarganga. Samkvæmt samningnum greiddi Vegagerðin Greiðri leið ehf. röskar 117 milljónir króna, þ.m.t. virðisaukaskatt að fjárhæð um 23 milljónir króna, sem Greið leið ehf. skilaði í ríkissjóð. Samningurinn var undirritaður af Pétri Þór Jónassyni f.h. Greiðrar leiðar og Birgi Guðmundssyni f.h. Vegagerðarinnar.

2010

 • Í júní samþykkti Alþingi lög um stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir. Í 2. grein þeirra er Vegagerðinni heimilað að taka þátt í stofnun hlutafélags um gerð Vaðlaheiðarganga sbr.: „Vegagerðinni er heimilt að taka þátt í stofnun hlutafélags sem hefur það að markmiði að standa að gerð jarðganga undir Vaðlaheiði ásamt vegalagningu að þeim auk annars nauðsynlegs undirbúnings. Heimilt er Vegagerðinni að eiga allt að 51% hlutafjár í félaginu og leggja til þess hlutafé í samræmi við fjárheimildir“. Á fundi með Kristjáni Möller samgönguráðherra 9. ágúst komu fram hugmyndir á grunni þessara laga um stofnun 400 milljóna króna hlutafélags um Vaðlaheiðargöng í eigu Vegagerðarinnar og Greiðrar leiðar. Á fundinum voru einnig kynntar viðræður við lífeyrissjóðina um fjármögnun og undirbúningsvinna Vegagerðarinnar. 
 • Í desember slitnaði upp úr viðræðum við lífeyrissjóðina vegna ágreinings um vexti. Í framhaldinu samþykkti ríkisstjórnin að fara í skuldabréfaútboð til fjármögnunar samgönguframkvæmda, þar á meðal Vaðlaheiðarganga. Áfram var gert ráð fyrir að verkefnið yrði i á höndum félags í eigu Vegagerðarinnar og Greiðrar leiðar í samræmi við lög nr. 97/2010 og að veggjöld stæðu undir framkvæmdakostnaði.
 • Ríkisstjórnin samþykkti á fundi sínum 10. desember að halda áfram undirbúningi að gerð Vaðlaheiðarganga á þeim forsendum að verkefnið yrði fjármagnað af ríkissjóði með láni til félags sem stofnað yrði með það að markmiði að standa undir kostnaði við gerð ganganna.

2011

 • Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra ræddi á fundi á Akureyri um mögulega flýtiframkvæmd og forval vegna Vaðlaheiðarganga.
 • Stofnfundur Vaðlaheiðarganga hf.- félags um gerð ganganna -  var haldinn 9. mars. Tveir hluthafar eru í stofndundur VHG 9.03.2011félaginu, Vegagerðin með 51 prósents hlut og Greið leið ehf. með 49 prósenta hlut. Félagið var stofnað á grunni heimildar í lögum um stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir sem Alþingi samþykkti í júní 2010 og er ætlað að standa að gerð Vaðlaheiðarganga ásamt vegalagningu að þeim auk annars nauðsynlegs undirbúnings. Hlutafé í félaginu var 20 milljónir króna. Í stjórn Vaðlaheiðarganga hf. voru skipuð þau Kristín H. Sigurbjörnsdóttir, Kristján L. Möller, Pétur Þór Jónasson og til vara Huginn Freyr Þorsteinsson, Sigrún Björk Jakobsdóttir og Halldór Jóhannsson og var stjórninni falið að vinna að gerð Vaðlaheiðarganga í samráði og samvinnu við helstu hagsmunaaðila verkefnisins. Í stofnskrá kemur fram að Vaðlaheiðargöngum hf. sé heimilt að innheimta gjald fyrir notkun gagnanna og skuli það standa undir kostnaði við undirbúning og framkvæmd auk eftirlits og kostnaðar við álagningu og innheimtu gjalda.
 • Þann 28. mars auglýsti Vegagerðin fyrir hönd Vaðlaheiðarganga hf. forval vegna gerðar Vaðlaheiðarganga auk byggingar forskála og vega og skyldi gögnum skilað inn eigi síðar en 3. maí.
 • Sex aðilar skiluðu inn gögnum vegna forvals; IAV/Marti, Ístak, Mestrostav/Suðurverk, Norðurverk, Per Aarsleff/JKP JV og Leonhard Nilsen & Sönner AS.
 • Þann 5. ágúst var undirritaður samningur við Norðurorku sem kveður á um að tryggt verði að ekki komi til vatnsþurrðar notenda á Svalbarðsströnd vegna framkvæmda við Vaðlaheiðargöng.
 • Skilmálaskrá vegna fjármögnunar Vaðlaheiðarganga hf. var undirrituð 17. ágúst, en með henni náðist samkomulag við fjármálaráðuneytið um fjármögnun. Þar kemur m.a. fram að Vaðlaheiðargöng skuldbindi sig til að afla hlutafjár fyrir a.m.k. 400 milljónum króna og allt að 600 milljónum króna sem lagt verði inn í félagið.
  Þann 19. ágúst voru útboðsgögn afhent en samkvæmt þeim var gert ráð fyrir verklokum í lok júlí 2015.
 • Í ágúst bauð Vegagerðin sömuleiðis út stöpla og stálbita bráðabirgðabrúar yfir þjóðveg 1 vegna gerðar Vaðlaheiðarganga.
 • Þann 11. október voru opnuð tilboð í gerð Vaðlaheiðarganga og bárust tilboð frá fjórum af þeim sex aðilum sem skiluðu inn forvalsgögnum. Fyrirtækin sem buðu í verkið voru IAV/Marti (Ísland - Joint Venture) kr. 8.853.134.474 (95,0%), Norðurverk (Ísland - samstarfshópur) kr. 9.488.706.534 (101,8%), Ístak hf (Ísland) kr. 9.901.752.795 (106,2%) og Metrostav-Suðurverk (Ísland - Joint Venture) kr. 10.849.427.276 (116,4%).

2012

 • Þann 16. febrúar samþykkti hluthafafundur í Greiðri leið ehf. tillögu stjórnar um að hækka hlutafé félagsins um allt að 200 milljónir króna.
 • Þann 14. júní samþykkti Alþingi með 29 atkvæðum gegn 13 heimild til handa fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs að ríkið láni Vaðlaheiðargöngum hf. allt að 8,7 milljarða króna til gangagerðarinnar m.v. verðlag í árslok 2011 og skuli félagið sjálft, eignir þess og tekjustreymi vera fullnægjandi tryggingar fyrir láninu. Lánasamningurinn var undirritaður í desember.
 • Verktakafyrirtækið G. Hjálmarsson hóf þann 7. ágúst að grafa frá væntanlegum gangamunna Eyjafjarðarmegin og í framhaldinu voru steyptir stöplar brúar yfir þjóðveg 1 vegna gangagerðarinnar.
 • Í samræmi við lánasamning og skilmálaskrá var hlutafé í Vaðlaheiðargöngum aukið í 400 milljónir króna. Eignarhlutur hluthafa eftir hlutafjáraukninguna var óbreyttur – Vegagerðin með 51% hlut og Greið leið ehf. með 49%. Lánasamningur kveður á um að hlutafé verði aukið í 600 milljónir króna með árlegum 40 milljóna króna greiðslum á árabilinu 2013-2017 og komi sú aukning frá Greiðri leið.
 • Á hluthafafundi í Vaðlaheiðargöngum hf. 8. október óskaði Kristín H. Sigurbjörnsdóttir lausnar úr stjórn. Í hennar stað var kjörinn Birgir Guðmundsson. Aðrir stjórnarmenn eru Huginn Freyr Þorsteinsson og Pétur Þór Jónasson, sem tók við stjórnarformennsku í Vaðlaheiðargöngum hf.

2013

 • Samningar undirritaðir 1. febrúar við ÍAV/Marti um gerð Vaðlaheiðarganga. Fyrirtækið Ósafl, sem er í eigu ÍAV/Marti, er framkvæmdaaðilinn. Tilboð verktakans í október 2011 hljóðaði upp á 8,8 milljarða en það var uppfært miðað við hækkun byggingarvísitölu og nam við undirskrift um 9,3 milljörðum króna. Jafnframt voru undirritaðir samningar við fyrirtækin Geotek og Eflu um eftirlit með framkvæmd verksins.
 • Í mars samþykkti stjórn Vaðlaheiðarganga hf. ráðningu Valgeirs Bergmann Magnússonar í stöðu framkvæmdastjóra félagsins og var hann valinn úr hópi 36 umsækjenda um stöðuna.
 • Þann 2. apríl hófst vinna við gerð Vaðlaheiðarganga með greftri á lausu efni í forskeringum Eyjafjarðarmegin. Vinna við bergskeringar Eyjafjarðarmegin við gangamunnann hófst 18. apríl.
 • Fyrsta jarðganga sprenging 3.7.2013 um var að ræða lítið skot í miðjum stafni alls um 15m3. Þess má geta að fullt snið / heill salvi er um 340 m3.
 • Föstudagurinn 12. júlí – Svokölluð viðhafnarsprenging eða "ráðherra sprenging"  við gerð Vaðlaheiðarganga,sem markar formlegt upphaf jarðgangaframkvæmdanna.
 • 1000 metrum náð þann 1. nóvember
 • Hlutafjáraukning í árslok og er hlutur Greiðrar leiðar ehf nú 53,64% en var 49%, Ríkssjóður á nú 46,36% var með 51%.

2014

 • 16. febrúar verktaki kemur að vatnsæð um 1.900 metra inn í Vaðlaheiði með 46° heitu vatni og 350 l/s stöðugu rennsli. Vatnshiti eykst jafnt og þétt því innar sem farið er inn í fjallið.
 • 21.mars göngin ná 2 km frá Eyjafirði
 • 15.ágúst ný stjórn Vaðlaheiðarganga hf  - Pétur Þór Jónasson, Unnar Jónsson og Jón Birgi Guðmundsson.stjórnarmenn VHG hf ágúst 2014
 • 25. ágúst verktaki hættir gangagreftri Eyjafjarðarmegin þegar lokið er við 2.695 metra og flytur borvagn og annan búnað yfir í Fnjóskadal og er fyrsta sprenging fyrir jarðgöngum þar 6.september.
 • 19. október göngin ná 3 km að lengd